aszod-fejlec.JPG

 

 

 

Műszaki Iroda

 

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő - 8:00-12:00 és 13:00-16:00

Kedd - Nincs

Szerda - 8:00-12:00 és 13:00-16:00

Csütörtök - Nincs

Péntek - 8:00-12:00

 

MUNKATÁRSAK

 

Pálinkás Csilla – irodavezető – 28/500-685

Hayde Tibor Ervin – főépítész (ügyfélfogadás: szerda 13:00-17:00)– 28/500-685

Kiss Sándor - építéshatósági ügyek: Bag, Hévízgyörk, Iklad, Verseg, Aszód – 28/500-690

Lehoczki Zsuzsanna - építéshatósági ügyek: Aszód, Domony – 28/500-590

Virágh Bálint – telepengedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások, fakivágási engedélyek, beruházási ügyek, környezetvédelem – 28/500-690

Fáczánné Apágyi Anikó - közterület-foglalás, állattartás, növényvédelem, hagyaték,
adó-érték
bizonyítványok, vásár-piactartás – 28/500-690

Ondrík Jánosné - műszaki irattár, iktatás, hatósági bizonyítvány (lakcímről) – 28/500-690

Szenoráczki Ferenc - Városrendész (ügyfélfogadás csak délelőtt !!!) – 28/500-690

 

FELADATKÖRÖK

·      Építésügyi hatósági ügyek: Aszód, Verseg, Bag, Hévízgyörk, Domony (és Domonyvölgy), Iklad településekre:
elvi építési engedélyek, építési engedélyek, bejelentések, módosított építési engedélyek, építési engedélyek névátírása, használatba vételi engedélyek és bejelentések, fennmaradási engedélyek, bontási engedélyek és bejelentések, építéshatósági kötelezések

·      Főépítész feladatkörei:         
Az önkormányzati főépítész feladatai: Az önkormányzati főépítész       
a) a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegítik az illetékességi területet érintő terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakítását,       
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, illetve négy évente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,     
c) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően
- helyi önkormányzati tervtanácsot működtethet,          
- kezdeményezheti a feladatkörével összefüggő tervek központi, területi vagy önkormányzati tervtanácson történő megtárgyalását,
- tanácskozási joggal részt vesz a terület-, illetve a településrendezési tervek, valamint az egyedi építési - ideértve a műemléki - ügyekkel foglalkozó tervtanácsokon,     
d) ellátja a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 6. §-ában foglalt feladatokat, illetve közreműködik az Mvt. 30. §-ában foglalt feladatok ellátásában,      
e) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,    
f) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a terület, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
g) részt vesz - bírálóbizottsági tagként - az önkormányzat illetékességi területét érintő településrendezési, építészeti, valamint köztéri műalkotás létesítésével és elhelyezésével kapcsolatos képzőművészeti és építészeti (terv) pályázatok elbírálásában,       
h) közreműködik a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok kialakításában,
i) részt vesz - szükség szerint együttműködve - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működésében.   
A települési főépítész további feladatai:
A települési főépítész ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatának (a továbbiakban: településrendezési tervek) elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:     
a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, az adott terület sajátosságainak megfelelően a rendezési tervnek jogszabályban előírt kötelező munkarészein túl szükséges részeit, valamint a tervezési megbízás egyéb feltételeit;       
b) tájékoztatást ad az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, valamint - a megyei főépítésszel együttműködve - a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a tervek készítésének céljáról;   
c) a terv készítése során együttműködik a tervezővel és képviseli az önkormányzat érdekeit;          
d) szervezi és irányítja a településrendezési tervek véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a tervek készítésének nyilvánosságát;            
e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével a településrendezési terveket jóváhagyásra előkészíti, és döntésre előterjeszti;      
f) gondoskodik a jóváhagyás során hozott változások átvezetéséről;    
g) a jóváhagyást követően tájékoztatást ad a településrendezési terv tartalmáról.         
(2) A települési főépítész együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel.
(3) A települési főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.  
(4) A települési főépítész illetékességi területét érintően helyi rendeletben meghatározott módon 
a) a feladat- és hatáskörét érintő részletekre vonatkozóan tájékoztatást ad a települési önkormányzatnak az egyedi hatósági ügyekben kialakítandó véleményéhez,     
b) közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő - a hatósági döntést megelőző - egyeztetési eljárásban,
c) szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és a tervezők számára.         

·      Telepengedélyek, és telepek bejelentése körzetközponti illetékeséggel

·      Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások

·      Fakivágási engedélyek

·      Beruházási ügyek

·      Körzetközponti jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi ügyek

·      Közterület-foglalás

·      Állattartás

·      Növényvédelem

·      Hagyaték

·      Adó-érték bizonyítványok

·      Körzetközponti jegyző hatáskörébe tartozó vásár-piactartás

·      Lakcím igazolás

·      Műszaki irattár

 

FŐBB TUDNIVALÓK

I.       Engedélyköteles építési tevékenységek

II.    bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek

III. engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

IV.  bontási engedély alapján végezhető bontási tevékenységek

V.     bejelentés alapján végezhető bontási tevékenységek

 

NYOMTATVÁNYOK

·      Építésügyi hatósági engedély kérelem

·      Építésügyi hatósági bejelentés

·      Egyéb építésügyi hatósági eljárás kérelem

·      Bejelentőlap bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatására

·      Telepengedély iránti kérelem

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV)

2004. évi CXL. tv. A közigazgatási eljárásokról és szolgáltatásokról (KET)

Illetéktörvény (ITV)

253/1997 (XII.29.) Korm. rend. Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet

290/2007 Korm. rendelet

Aszód Város Parkolási rendelete

 

5/2005 (VII.1.) Aszód város ÖR helyi építési szabályzat és szabályozási terv:

 

§               Aszód belterület szabályozási terve

§               Aszód Kossuth L. utcától délre eső terület szabályozási terve

§               Aszód külterület szabályozási terve

§               Jelmagyarázat szabályozási tervhez

§               Aszód helyi építési szabályzata

 

7/2006 (XII.14.) Domony község ÖR helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Iklad község ÖR helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Bag község ÖR helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Hévízgyörk ÖR helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Aszód város önkormányzati rendeletek

 

TELEPENGEDÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA

 

A 358/2008. (XII. 31) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

2009. április 1-től kiadott telepengedélyek és bejelentés-köteles ipari tevékenységek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Nyilv.szám

A bejegyzés oka

A bejegyzés időpontja

A telep

Az ipari tevékenység végzőjének

A telepen végzett ipari tevékenység

Év

Hó, nap

Címe

Helyrajzi száma

Használatának jogcíme

Üzem, időtartam műszakonként a napi munkavégzés ideje

Neve

Cég jegy.sz./váll.nyilv. Sz.

Székhelye

1

2775-9/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

24.ápr

2170 Aszód, Céhmester u.11

681/9

Bérlés

800-1700

Karácsony Trans Kft.

13-09-094280

2170 Aszód, Céhmester u.11

Raktározás, tárolás; Közúti áruszállítás

2

4806-2/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

23.ápr

2170 Aszód, Falujárók útja.40

1150/46

Bérlés

egy műszakos 8 órás munkavégzés

JPTEX Kft.

13-09-127775

2170 Aszód, Siklaki hegy 8

Alsóruházat gyártása, Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása,Felsőruházat gyártása, Munkaruházat gyártása

3

5126-3/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

28.ápr

2191 Bag, Szent Imre 14

885

Bérlés

1700-1900

Andreas-Trans Kft.

13-09-077187

2191Bag, Szent Imre u. 14

Közúti áruszállítás, költöztetés; Tárolás raktározás

4

5578/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

05.jún

2170 Aszód, Ősz u. 12

72

Engedményezési megállapodás

800-1700

Bede Trans Kft.

13-09-128468

2170 Aszód, Ősz utca 12

Gépjárműjavítás- karbantartás

5

6444/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

09.jún

2170 Aszód, Céhmester u. 9

681/8

Bérlés

két műszakos munkarend 600-2200

Richard Fritz Kft.

13-09-066-512

2170 Aszód, Pesti út 19/a

Raktározás tárolás( késztermék-autóipari gumi alkatrészek-kiszállításig történő raktározása, csomagoló

6

8332-2/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

23.júl

2173 Kartal, Bocskai u. 56

515/2,514/2, 513/2

Tulajdonos és hozzájáruló nyilatkozatok

Nem releváns

Lados József E.V.

EV-100494

2173 Kartal, Bocskai u. 56

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, parkolás , parkolóhely üzemeltetés

7

6444-9/2009

Határozat telepengedély kiadására

2009

03.aug

2170 Aszód, Céhmester u. 9

681/8

Bérlés

két műszakos munkarend 600-2200

Richard Fritz Kft.

13-09-066-512

2170 Aszód, Pesti út 19/a

Egyéb gumitermék gyártása (készre gyártott kisméretű gumi termékek sorjázása)

8

5449/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

06.aug

2191 Bag, Jókai u. 46

1931

Engedményezési megállapodás

900-1600

Balázs Bálint

Es-534045

2191 Bag, Jókai u. 46

Kőmegmunkálás, kőfaragás, gipsztermék gyártása

9

8760/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

10.aug

2173 Kartal, Császár u. 88

487/2

Tulajdonos

800-1600

Balázs György

ES-534086

2173 Kartal, Császár u. 88

Gépjárműjavítás- karbantartás

10

8761/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009.

18.aug

2173 Kartal Baross út 127

566/7

Tulajdonos

730-1600

Szekér Sándor

13-09-086778

2170 Aszód Deák F.u. 4

Gépjárműjavítás- karbantartás

11

8741-2/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

04.szept

2191 Bag, Állomás u.12

2866

Engedményezési megállapodás

H-P:800-1600

Kapu Lajos

V.I.6133875

2191 Bag, Állomás u.12

Gépjárműjavítás- karbantartás

12

9504/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

24.szept

2194 Tura, Hatvani u.1

040/53

Bérlés

H-P 800-1600     Sz: 800-1200

Bagi Trans Kft

13-09-096628

2170 Aszód, Pesti út 681/18 hrsz.

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

13

10098/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

09.okt

2173 Kartal, Zrínyi út 7

40

Bérlés

H-P:800-2200

Energia-Folt Bt.

13-06-062765

2173 Kartal, Baross út 194

Egyéb műanyag termék gyártása

14

10168/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

13.okt

2170 Aszód, Baross tér 2.

906/2

Bérlés

H-P:800-1530

Kelemen Komplex Kft.

13-09-073770

2170 Aszód, Ősz u. 27

Épületasztalos-ipari termék gyártása

15

10198/2009

Bejelentés köteles tevékenység nyilvántartásba vétele

2009

14.okt

2170 Aszód, Széchenyi út 7

646

Tulajdonos

H-P 800-1500     Sz: 700-1200

Épkomplex Kft.

13-09-069327

2100 Gödöllő, Rét u.37

Építési anyagok és eszközök,gépek Tárolása-Raktározása

16

9354-8/2009

Határozat telepengedély kiadására

2009

30.okt

2170 Aszód, Céhmester u.8.

675/4

Tulajdonos

H-P:700-1600

Wodring Kft.

13-09-121014

2170 Aszód, Céhmester u.8.

Fémfelület-kezelés és kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

 

Vissza a főoldalra

 

Kezdőoldal  

Városunk   Önkormányzat   Hivatal   Intézmények   Egyházak   Civil szervezetek   Hol-Mi-Mikor